Informatie

 

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 2 ouders/verzorgers en 2 personeelsleden. De directeur van school is veelal als raadgever en vraagbaak aanwezig. Tot de bezigheden rekent de MR o.a. het meedenken over schoolbeleid en het behartigen van de belangen van de ouders/verzorgers, leerlingen en personeel. De MR heeft in een aantal gevallen adviesrecht en/of instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Aan de leden van de MR kunt u altijd informatie vragen of onderwerpen doorgeven die u tijdens de vergaderingen besproken wilt hebben. Wanneer er een wissel in de oudergeleding van de MR plaatsvindt, wordt een mogelijke opvolger door de MR in de ouderpopulatie gezocht. Deze wordt voorgesteld in de nieuwsbrief (waarbij ouders gevraagd wordt in te stemmen) en op die manier verkozen. De Medezeggenschapsraad en de Ouderraad vergaderen minimaal éénmaal per jaar in gezamenlijkheid. 

Leden:

Oudergeleding:

  • Mw. Alice Stornebrink (voorzitter)
  • Mw. Hilde Drenth (secretaris)

Teamgeleding:

  • Iska Kuperus (lid)
  • Nynke Santema (lid)